Kurz SBS
Kurz SBS
Prešov Trenčín
Adresa:
Exnárova 44, Prešov, Mavex
Typ kurzu:
Kurz SBS – typ “S”
Začiatok kurzu:
18.01.2024
Adresa:
Exnárova 44, Prešov, Mavex
Typ kurzu:
Kurz SBS – typ “P”
Začiatok kurzu:
12.02.2024
Adresa:
Legionárska 25,Trenčín
Typ kurzu:
Kurz SBS – typ “P”
Začiatok kurzu:
12.02.2024
Adresa:
Legionárska 25,Trenčín
Typ kurzu:
Kurz SBS – typ “S”
Začiatok kurzu:
04.12.2023

Skúška SBS

Pri prihlásení na skúšku SBS po školení potrebujete:

  • mať uhradený poplatok za prihlásenie na skúšku (kurz SBS typ S- 16,50 € a kurz SBS typ P -49,50 €).

Termín záverečnej skúšky z odbornej prípravy pre prácu v SBS

Termín záverečnej skúšky odbornej spôsobilosti kurzu SBS určuje MV SR. Skúšku kurzu SBS určí ministerstvo do 3 mesiacov od dátumu prijatia prihlášky na skúšku. Po určení termínu skúšky SBS nás bude MV SR informovať o termíne. Následne každému prihlásenému zašleme správu o termíne konania skúšky SBS.
Skúška SBS sa vykonáva pred trojčlennou komisiou. Komisia je zložená zo zástupcov Ministerstva vnútra SR, KR PZ a OR PZ. Preverenie odbornej spôsobilosti prebieha v priestoroch kde sa organizovala aj výuka a pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky.

Skúška SBS pre kurz typu S: 

Po kurze SBS, po ukončení školenia SBS prihlasujeme účastníkov na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Úrad súkromných bezpečnostných služieb) na skúšku odbornej spôsobilosti. Vykonanie skúšky z SBS je vykonávané pred komisiou. Komisia je trojčlenná (ministerstvo vnútra, krajské riaditeľstvo Policajného zboru, okresné riaditeľstvo Policajného zboru). Záverečná skúška z kurzu SBS má 2 časti  : písomný test a ústna skúška. Na test je vyhradených 40 minút. Skúšobná komisia môže uznať dve opravy chýb v teste. Ústna skúška z kurzu SBS sa robí z dvoch otázok. Príprava an odpoveď je v rozsahu 15 minút. Po úspešnom absolvovaní testu a ústnej častí skúšky komisia určí, či osoba vyhovela alebo nevyhovela. Kto vyhovel na skúške obdrží preukaz odbornej spôsobilosti oprávňujúci ho na výkon, riadenie a kontrolu strážnej služby, aj detektívnej služby. Podmienkou na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je, aby osoba bola bezúhonná a spoľahlivá. Predkladá sa odpis z registra trestov a čestné vyhlásenie úradne overené, vypracované podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Preukaz odbornej spôsobilosti platí 10 rokov odo dňa vydania. Je to verejná listina. Skúška z kurzu SBS typu ,,S,, má v teste 24 otázok.  Z maximálneho počtu bodov 50 je potrebné získať 40 bodov a viac, aby absolvent mohol postúpiť na druhú časť skúšky. V druhej časti skúšky si absolvent zo 70 možných otázok vytiahne 2. Jedna otázka je z oblasti súkromnej bezpečnosti a druhá otázka je buď z práva alebo kriminalistiky.kurz-sbs-preukaz-odbornej-sposobilosti-typ-s

Skúška SBS pre typ P:

Po ukončení prípravy z kurzu pre SBS prihlasujeme účastníkov kurzu na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Úrad súkromných bezpečnostných služieb) na skúšku odbornej spôsobilosti. Skúška sa vykonáva pred komisiou. Komisia je trojčlenná (ministerstvo vnútra, krajské riaditeľstvo Policajného zboru, okresné riaditeľstvo Policajného zboru). Skúška má 2 časti  : písomný test a ústna skúška. Na písomný test kurzu SBS je vyhradených 40 minút. Môžete mať 2 chyby v teste, teda musíte dosiahnuť 90% úspešnosť. Ústna skúška z kurzu SBS sa robí z dvoch otázok. Úspešní účastník kurzu SBS, ktorí vyhovel na skúške obdrží preukaz odbornej spôsobilosti oprávňujúci ho na výkon, riadenie a kontrolu strážnej služby, aj detektívnej služby. Podmienkou na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je, aby osoba bola bezúhonná a spoľahlivá. Nutné je predložiť odpis z registra trestov a čestné vyhlásenie, ktoré musí byť úradne overené. Preukaz odbornej spôsobilosti platí 10 rokov odo dňa vydania. Je to verejná listina. Skúška typu “P” kurzu SBS má v teste 36 otázok. Z maximálneho počtu bodov 50 je potrebné získať 45 bodov a viac, aby absolvent mohol postúpiť na druhú časť skúšky. V druhej časti skúšky si absolvent zo 70 možných otázok vytiahne 2. Jedna otázka je z oblasti súkromnej bezpečnosti a druhá otázka je buď z práva alebo kriminalistiky alebo manažementu (pracovné právo, obchodné právo). Minimálny počet bodov, ktoré musíte získať je vyšší ako pri type S.

Možný počet skúšok:

  1. riadna skúška,
  2. opravná skúška,
  3. druhá opravná skúška.

Opravnú skúšku možno vykonať najneskôr do šiestich mesiacov od vykonania poslednej skúšky.

Uchádzača, ktorý nevykoná skúšku do šiestich mesiacov od absolvovania odbornej prípravy alebo nevykoná opravnú skúšku do šiestich mesiacov od vykonania poslednej skúšky alebo úspešne nevykoná druhú opravnú skúšku, možno prihlásiť na skúšku až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy.

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.